شبکه کتابخانههای کشور

کتابخانه مرکز تحقیقات توانبخشی عصبی عضلانی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنادانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی دختران آملدانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی پسران آمل- علامه حسن زاده آملیآموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل- (الزهرا) کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل- (الزهرا)دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی بابل امام صادق(ع)دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی شماره دو ساری- شهید هاشمی نژاددانشگاه پیام نور مرکز رامسردانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی و حرفه ای رامسر (ملاصدرا)دانشگاه پیام نور مرکز ساریدانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی پسران شماره یک مازندراندانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده کشاورزی ساریآموزشکده فنی و حرفهای دختران ساری (قدسیه) کتابخانه آموزشکده فنی و حرفهای دختران ساری (قدسیه)دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی و حرفه ای محمودآبادحوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت کتابخانه تخصصی حج و زیارتمرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی اسلامی کتابخانه تخصصیبنیاد فرهنگی امامت کتابخانه تخصصی امامتدانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهرپژوهشکده گیلان شناسی ( دانشگاه گیلان) کتابخانه پژوهشکده گیلان شناسی ( دانشگاه گیلان)مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران) کتابخانه مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران)دانشگاه پیام نور.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران صفادشت

آموزشکده فنی و حرفهای شهید دادبین کرمان کتابخانه شهید دادبینآموزشکده فنی شهید چمران کرمان کتابخانه آموزشکده فنی شهید چمران کرماندانشگاه پیام نور مرکز ریگاندانشگاه پیام نور مرکز فهرجآموزشکده فنی و حرفه ای پسران تربت حیدریه کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تربت حیدریهدانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی سبزوار 2آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار کتابخانهآموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی قوچان کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی قوچانآموزشکده فنی و حرفه ای گناباد کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای گناباددانشگاه جامع علمی کاربردی خدمات بهزیستی شکوه مهردانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی مشهددانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 خراسانرضویآِموزشکده فنی پسران شماره 2 مشهد کتابخانه ثامن الحجج (ع)آموزشکده فنی و حرفه ای منتظری کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای منتظریدانشگاه پیام نور مرکز خوافدانشگاه پیام نور مرکز فریماندانشگاه پیام نور مرکز بردسکندانشگاه پیام نور مرکز بجستاندانشگاه پیام نور مرکز جویندانشگاه پیام نور مرکز اردستاندانشگاه پیام نور مرکز خوراسگاندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهاندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهاندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهاندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت گز سکه (عتیق)دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی هرنددانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اصفهاندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت خدمات علمی و صنعتی استان اصفهاندانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده فنی دختران شهررضادانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده کشاورزی حبیب آباد اصفهاندانشگاه فنی حرفه ای دانشکده فنی پسران کاشان-شهید رجاییدانشگاه فنی حرفه ای دانشکده فنی پسران شهررضا-خوارزمیدانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده فنی دختران اصفهاندانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهاندانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی شماره 2 اصفهان- سروشدانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی دختران هاشمی خوانساردانشگاه پیام نور مرکز قمصردانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی دختران کاشان-فدکدانشگاه پیام نور مرکز زاینده روددانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی زرین شهردانشگاه پیام نور مرکز نائیندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی علویجهدانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی دختران نجف آباد-سمیهدانشگاه پیام نور مرکز نطنزدانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهردانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی پسران شاهین شهردانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی مبارکهدانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی تیران و کروندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی خور و بیابانکدانشگاه پیام نور مرکز ایرانشهردانشگاه پیام نور مرکز چابهاردانشگاه پیام نور مرکز خاشدانشگاه پیام نور مرکز زابلدانشگاه فنی حرفه ای دانشکده فنی حرفه ای فرخی سیستانی شهرستان زابلدانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی و حرفه ای فرخی سیستانی شهرستان زابلدانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده فنی زاهدان-شهید باهنر-شماره 1دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده شماره 2 زاهدان شهید عارفیدانشگاه پیام نور مرکز سراواندانشگاه پیام نور مرکز نیک شهردانشگاه پیام نور مرکز زهکدانشگاه پیام نور مرکز بیجاردانشگاه پیام نور مرکز ملایرآموزشکده فنی و حرفه ای دختران ملایر (کوثر) کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ملایر (کوثر)دانشگاه پیام نور مرکز نهاونددانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی بیجاردانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگدانشگاه پیام نور مرکز بروجندانشگاه پیام نور مرکز بلداجیدانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده فنی حرفه ای پسران بروجندانشگاه پیام نور مرکز فرخشهردانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرددانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی تعاونی پیام شهرکرددانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایراندانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده کشاورزی شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی دختران شهرکرددانشگاه پیام نور مرکز جونقاندانشگاه پیام نور مرکز لردگاندانشگاه پیام نور مرکز اردلدانشگاه پیام نور مرکز شلمزاردانشگاه پیام نور مرکز ساماندانشگاه پیام نور مرکز ایلامدانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی ایلامدانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی ایلام 2دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای ایلامآموزشکده فنی و حرفه ای پسران ایلام کتابخانهدانشگاه پیام نور مرکز دره شهردانشگاه پیام نور مرکز دهلراندانشگاه پیام نور مرکز مهراندانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهر (امام خامنه ای)دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی ابهرآموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابهر کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابهردانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجانآموزشکده کشاورزی امیرآباد دامغان کتابخانه آموزشکده کشاورزی امیرآباد دامغاندانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانآموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان کتابخانه مهندس رهبربیمارستان امام حسین (ع)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود) کتابخانهدانشگاه پیام نور مرکز گرمساردانشگاه پیام نور مرکز تفتدانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی- کاربردی جواد الائمه یزددانشکده فنی شهید صدوقی یزد کتابخانه علامه طباطباییدانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی – کاربردی نوبنیاد سیرجانآموزشکده فنی و حرفهای پسران امام خمینی (ره) میبد کتابخانه آموزشکده فنی و حرفهای پسران امام خمینی (ره) میبدآموزشکده فنی و حرفهای دختران میبد کتابخانه آموزشکده فنی و حرفهای دختران میبددانشکده فنی و حرفهای شریف ابرکوه کتابخانه دانشکده فنی و حرفهای شریف ابرکوهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان.

دانشکده علوم انسانیدانشگاه پیام نور. دانشکده بهداشتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان. دانشکده پیراپزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان. مرکز پرنددانشکده پیراپزشکی سرخه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان) کتابخانه دانشکده پیراپزشکی سرخه (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان)دانشکده بهداشت اوز (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان) کتابخانه دانشکده بهداشت اوز (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان)دانشگاه گیلان. مرکز شازنددانشکده پرستاری شازند (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک) کتابخانه دانشکده پرستاری شازند (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک)آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندر عباس (فاطمیه) کتابخانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندر عباس (فاطمیه)مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان) کتابخانه مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم (ص)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه پیام نور. ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایههای تحصیلی و فعالیتهای پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادوارههای شهدای دانشآموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانشآموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را بهعمل آورد.

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است بهمنظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذیربط بهمنظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی بهعمل آورد. الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایعمعدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادلبخشی منطقهای بهتصویب هیأتوزیران برساند. 5- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بهعنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا بهعنوان ناظر، تهیه کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم